Onder het ministerie van Infrastructuur & Milieu valt de inspectie leefomgeving en transport en op de website van Ilent staat de volgende mededeling:
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Wat betekent dit nou ??
 houdt Ilent toezicht op het ministerie van I&M of
is Ilent in opdracht van het ministerie van I&M de toezichthouder op de gebruikers van infrastructuur en milieu

In mijn beleven:
De inspectie heeft in opdracht van I&M als taak het houden van toezicht op ondermeer de luchtvaart


Lees hieronder het relaas van een aantal observaties van het ILT,
een samenraapsel van een ambtelijke organisatie die er een grote puinhoop van maakt,
geen verantwoording aflegt, goochelt met cijfers die in de diverse verslagen en rapportages op geen enkele wijze overeenkomen
 en uiteindelijk ook nog kennis geeft van het totaal gebrek aan inzicht in wat er in de werkelijke wereld gebeurd.


In het meerjarenplan 2018 - 2022 van ILT is te lezen:
De ILT heeft ook een taak op het gebied van het afhandelen van passagiersklachten en het registreren van voorvalmeldingen in de luchtvaart.
Van die laatste komen er ongeveer 18.000 per jaar binnen.

Als we kijken naar het jaarverslag van ILT zijn er in 2016 voor de luchtvaart 19.418 voorvallen geregistreerd

  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 5.300 6.115
Audits 410 450
Objectinspecties 1.269 1.175
Convenanten 14 11
Klachten 1.800 1.362
Voorvallen commercial air transport 15.500 19.000
Voorvallen general aviation 1.500 418

Als we kijken naar de door ILT/ABL verspreide overzichten in het staafdiagram voorvalmeldingen totaal,
dan zien we daar dat grofweg er sprake is van ongeveer de helft van het aantal meldingen,
 een merkwaardig verschil tov het aantal voorvalmeldingen zoals gemeld in het meerjarenplan en het jaarverslag 2016

Als we verder inhoudelijk kijken naar de overzichten dan valt een ander ding toch wel duidelijk op:
De meeste grafieken gaan over externe zaken waar eigenlijk de luchtvaart als sector niet heel erg veel aan kan doen.
Je zou de indruk kunnen krijgen, nee sterker, de indruk is niet te missen dat de meeste voorvallen veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf.
Enige zelfreflectie van de luchtvaartsector ontbreek in de rapportages van het ABL vrijwel geheel,
alleen ongeoorloofd baangebruik en ongeoorloofd luchtruimgebruik is een item waar de luchtvaart professionals en hobbyisten zelf invloed op hebben.
Mogelijk kan je drones er onder vatten maar het merendeel van de drones meldingen zullen echter veroorzaakt worden door onkundige hobby vliegers
 die met hun speeltje in de weer zijn, nauwelijks bewust van het effect van hun speeltje op de luchtvaart.

Waarom schets ILT/ABL hier een zeer onvolledig beeld van wat er allemaal in de luchtvaart gebeurd ?? en nog veel erger,
waarom schept ILT/ABL het beeld dat de meeste voorvallen veroorzaakt worden door die boze buitenwereld.
Waarom laat deze overzichten van het Analyse Bureau van de Luchtvaart ruim minder dan de helft zien van de in het jaarverslag genoemde aantal meldingen.

Ook raar dat de meldingen van airspace infringements in 2017 ineens veel lager is dan in het jaar ervoor en er geen enkele verklaring voor wordt gegeven,
sterker nog uit andere publicaties blijkt dat deze grafiek al helemaal niet klopt.

Als we kijken naar voorvallen die met grote regelmaat voorkomen en die niet toegeschreven kunnen worden aan die boze buitenwereld
 maar echt door de luchtvaart professionals veroorzaakt worden dan kunnen we voorvallen aanhalen zoals:
- Separatie schendingen, vliegtuigen die op kleinere afstand van andere vliegtuigen komen dan de norm, maandelijks tientallen voorvallen
- Bijna botsingen, in de lucht of op de grond
- Level Busts, vliegtuigen die afwijken van de geklaarde hoogte, maandelijks tientallen voorvallen
- Storingen aan vliegtuigen
-Storingen aan verkeersleidingsystemen
- Afwijkingen van vliegroute
-  Afwijkingen van taxi route
- Te snel vliegen
- afwijkingen in navigatie systemen
- afwijkingen van tijden, vliegen buiten UDP of niet conform rust en vliegtijden regelingen
- communicatie verstoringen
- verstoringen in ground afhandeling
- Vergeten iets te selecteren wat volgens checklist wel had gemoeten
enz enz enz

Van een daadwerkelijke analyse door het Analyse Bureau van de Luchtvaart is dan ook zeker geen sprake !!

Misschien zou het ministerie van I&M wat meer toezicht moeten houden op hun inspectie leefomgeving en transport,
Of was het nou andersom ??


Uit het jaarverslag van ILT 2016

De ILT is open over resultaten: zij legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en de maatschappij

Naar aanleiding van bovenstaande rapportages van ILT/ABL kan geconstateerd worden dat de verantwoording die afgelegd wordt aan de maatschappij
 nauwelijks een representatief beeld weergeeft van wat er werkelijk in de luchtvaart gebeurd.

Wat zegt de omgeving over de ILT?

- de inspectie heeft een slechte relatie met de buitenwereld.
daar zouden we wat aan gaan doen, alleen is na ruim anderhalf jaar daar nog niet veel van te merken


ILT en GA in gesprek over communicatie en samenwerking

ILT wil meer gaan samenwerken omdat de manier zoals er over elkaar gecommuniceerd wordt niet bijdraagt aan het gemeenschappelijk doel.

Ik denk dat het gemeenschappelijk doel door ILT verloren is op het moment dat ze besloten
 heeft om GA vliegers voortaan strafrechtelijk te gaan vervolgen.

Daarnaast moge duidelijk worden, uit de verdere inhoud van deze site
dat ILT het ook niet erg moeilijk maakt, of beter gezegd bijna onmogelijk maakt,
 om niet kritisch te communiceren over de werkwijze van ILT 

Samenwerken is meer dan het opleggen van de ILT zienswijze wat tot nu gebruikelijk was, ik ben heel benieuwd hoe dit af gaat lopen !!
Een proces om kritisch te volgen wat hier ook zeker zal gebeuren.

ILT en GA in gesprek over communicatie en samenwerking

Ruim een jaar geleden melde AOPA dat ILT beter met GA wilde gaan samenwerken
Sinds die tijd is het wel heel erg stil gebleven en kan er toch voorzichtig ernstige vraagtekens gezet worden
of deze betere samenwerking ooit vanuit ILT tot stand gaat komen.


Snapt U het nog

Inspecties kleine luchtvaart Budel en Midden Zeeland: alles in orde: Inspectie 1

Controle kleine luchtvaart: geen enkele vluchtvoorbereiding foutloos: Inspectie 2

Nog vreemder is dat er bij onze overheid vanuit gegaan wordt dat deze inspecties werkelijk bijdragen aan het voorkomen van incidenten zoals airspace infringements

Als er een werkelijk beeld gegeven zou worden van de inspecties, waarbij bijvoorbeeld ook aangetoond wordt hoeveel van de niet of verkeerd uitgevoerde weight and balance berekeningen daadwerkelijk gevaar zouden opleveren, dan zou de hele nut en noodzaak van deze inspecties waarschijnlijk gereduceerd worden tot nul en aantonen hoe de ambtelijke onzin verworden is tot een vereiste wat nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel.

Als vliegers hebben wij tijdens onze opleiding geleerd om te weten wanneer je een Weight and Balance berekening moet maken.
Als je in een vierzitter met een half volle tank en twee of drie inzittenden gaat vliegen is een W&B uitrekenen zonde van de tijd. 
Die tijd kan je beter besteden aan andere aspecten van vluchtvoorbereiding.

Tijdens mijn opleiding heb ik ontelbare keren met een instructeur gevlogen waarbij we nooit vooraf een Weight and Balance hebben gemaakt,
simpelweg omdat het overduidelijk is dat we ruim binnen de W&B enveloppe zouden vliegen.
In de periode dat je de berekeningen voor de exameneisen nodig hebt geven alle berekeningen aan dat je binnen de W&B enveloppe blijft.
In al mijn vluchten die ik daarna gedaan heb heb ik een enkele keer twijfel gehad aan de W&B bij extreem zware passagiers en berekeningen gemaakt en tot de slotsom gekomen dat ik net over de randen kwam van de enveloppe. Toen moest ik keuzes gaan maken hoe daarmee om te gaan.
Veel belangrijker zou zijn om te weten wat er met je toestel gebeurd als je buiten de enveloppe gaat vliegen.
Tijd voor het maken van dwangmatig opgelegde en vereiste W&B berekeningen kan je beter besteden aan andere aspecten van vluchtvoorbereiding.

Ook het bijhebben van je brevet of andere papieren, dragen niet echt bij aan een veilige vluchtuitvoering
 en zijn alleen nodig voor het bevredigen van de ambtenaren die deze controles uitvoeren. 


In het meerjarenplan van ILT 2014-2018 staat :

 

Tot nu toe heeft geen enkele melding geleid tot een strafrechtelijke veroordeling !!!!!!!!

Blijkbaar weet de verantwoordelijke schrijver van het meerjarenplan
(Jenny Thunnissen, Inspecteur-Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport)
niet helemaal wat er in de werkelijke wereld waar ILT verantwoordelijk voor is gebeurd.

Lees hier het meerjarenplan ILT , kijk op blz 106
Of kijk gemakshalve hier, dan hoeft u niet door te scrollen naar pag 106

 

Dat ILT echt dom bezig is
 en geen enkele binding heeft wat er in de werkelijke wereld buiten gebeurd,
blijkt wel uit het feit dat Mevr Thunnissen exact dezelfde uitspraak nog een keer herhaalt in het nieuwe meerjarenplan van ILT 2015-2019

Bij het doen van meldingen gaat het ABL uit van de Just Culture gedachte. Bij Just Culture is het uitgangspunt
dat informatie uit meldingen primair wordt gebruikt om veiligheidsgebieden te identificeren en niet
om schuldigen aan te wijzen. Alleen in geval de melding laat zien dat er vermoedelijk sprake is geweest
van opzet of grove nalatigheid kan een strafrechtelijk traject volgen. Tot nu toe heeft geen enkele
melding geleid tot een strafrechtelijke veroordeling.

Lees hier het meerjarenplan ILT 2015-2019, kijk op blz 102
Of kijk gemakshalve hier, dan hoeft u niet door te scrollen naar pag 102