Onderzoek Airspace Infringements
 door het ABL


Het ABL heeft meerdere onderzoeken over airspace infringements gepubliceerd,
sterker nog als ik kijk wat voor rapporten het ABL in de 8 jaar van haar bestaan heeft geproduceerd dan kan ik niet om het gevoel heen
dat de ABL onderzoeken wel heel erg eenzijdig gericht zijn en ook zeker niet representatief zijn voor wat er in de luchtvaart gebeurd.

Hieronder de beschrijving van het ABL zelf, over wat ze doen:
Het ABL registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart.
Doel van het ABL is om, samen met de sector, vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren.
Het doen van meldingen aan het ABL is dan ook van essentieel belang.
Periodiek rapporteert het ABL aan de sector over de uitkomsten van trendanalyses en de acties die hieruit volgen.

Om eerlijk te zijn mis ik over alle jaren dat het ABL bestaat heel wat rapporten en is de oogst wel heel erg mager,
 zeker als je bedenkt dat er dagelijks vele tientallen verplichte meldingen bij het ABL binnenkomen.
Meldingen die binnenkomen zijn van voorvallen of ernstige incidenten en gaan bijvoorbeeld over:
Runway incursions, al jaren lang een speerpunt van LVNL, ILT en Schiphol en ook al jaren lang een van de meest gevaarlijke voorvallen die met regelmaat in de luchtvaart voorkomen
separatie schendingen, vliegtuigen die veel dichter bij elkaar komen dan de minimale vereisten
level busts, vliegtuigen die stijgen of dalen voorbij het vluchtnivo waarvoor ze door verkeersleiding geklaard zijn
Speed busts, vliegtuigen die veel sneller vliegen dan hun klaring of als toegestaan volgens het AIP
Bird hits, tijdens landing of take off
enz enz enz
 

Hier de door het ABL gemaakte analyses rapporten,
Van de 10 rapporten gaan er maar liefst 3 over airspace infringements, net of al het andere niet bestaat of belangrijk is.

Meer informatie

Moet ik dan hieruit constateren dat het ABL niks doet met meldingen van Runway incursions, level busts, speed busts, en alle andere voorvallen die gemeld worden


 

Lees hier het laatste Airspace Infringement rapport van 10-9-2015

Wat opmerkelijke dingen uit dit rapport:

-Allereerst moet ik overduidelijk concluderen dat ILT haar ambitie zoals ze schreven in hun meerjarenplan 2011 tot 2015 bij lange na niet gehaald hebben.
Dit is een interessant gegeven want vanaf 2010 is ILT begonnen met de aanpak van airspace infringements en is de kentering gekomen van de werkwijze met een drie stappen model naar de huidige praktijk van boetes.
Kijk ook eens hier wat het ambitienivo wat ILT was

vergelijking IVW ambitie tov werkelijkheid
     
jaar werkelijk aantal infringements ambitie van IVW
2011   300
2012 366 280
2013 307 260
2014 291 240
2015 305 220

          door webmaster geschat
Voorzichtige conclusie de aanpak van vervolgen middels strafrecht werk niet of zeker onvoldoende

- In het rapport worden, ondanks het feit dat er door 238 vliegers een vragenlijst is ingevuld, een aantal aannames gedaan over het ontstaan van infringements omdat er geen duidelijke verklaring voor is

- De top zes van oorzaken waren al veel langer bekend en hadden dus al veel eerder aangepakt kunnen worden

Wij wachten af wat er voor vervolgacties zullen komen, begin 2016 heb ik hier nog helemaal niets vernomen noch vanuit ILT noch vanuit de belangenverenigingen

-Opvallend is de opmerking dat de OVV in 2014 geen ernstige infringements heeft geregistreerd. Als we dan kijken op de website van LVNL dan merken we op dat deze speciaal aan haar veiligheidspagina 2014 twee incidenten heeft toegevoegd betreffende airspace infringements. De LVNL heeft deze twee een classificatie ernstig incident gegeven. Blijkbaar gebruiken LVNL en OVV andere normeringen of is ABL niet goed op de hoogte. In ieder geval klopt het een niet met het ander.
Navraag bij de OVV hierover heeft ondertussen een nog veel triester licht op deze zaak geworpen. Het antwoord van de OVV luide als volgt:
De airspace infringements die plaatsvonden op 21 augustus 2014 en 12 september 2014  zijn in April 2015 door LVNL bij de Onderzoeksraad gemeld. Aangezien de voorvallen toen reeds 7 tot 8 maanden geleden hadden plaatsgevonden, heeft de Onderzoeksraad deze meldingen toen voor kennis aangenomen en er verder geen actie op  ondernomen. LVNL heeft zelf onderzoek verricht naar deze voorvallen, die door ons niet meer zijn geclassificeerd.
Hieruit wordt nog eens extra duidelijk dat de prioriteitstelling en belang door drie verschillende partijen heel verschillend wordt benaderd en ingeschat. LVNL blaast hoog van de toren maar meldt de zaken pas ruim een half jaar na dato aan bij de OVV die er vervolgens niets mee doet omdat de zaken te oud zijn. Vervolgens concludeert het ABL dat er geen ernstige infringements zijn geweest. Het lijkt erop dat door de verschillende betrokken partijen niet met elkaar gecommuniceerd wordt terwijl ze wel deelnemen in allerlei task forces over dit onderwerp. Hieruit wordt wel overduidelijk waarom dat het hele beleid zo enorm faalt. Jammer alleen dat het falende beleid van onze overheid en semi overheid afgewimpeld wordt op de GA vliegers die steeds opnieuw een beschuldigende vinger naar zich krijgt gewezen. De houding van de Officier van Justitie luchtvaartzaken helpt daarbij zeker niet mee. Verder is een doorlooptijd van bijna anderhalf jaar tussen infringement en rechtszaak belachelijk lang.

Voor mij is zeker dat als de proactieve benadering van 2008 en 2009 middels het drie stappen model verder doorgevoerd was dat het aantal infringements nu aanzienlijk lager zou zijn als nu.
Het beleid van de afgelopen jaren door ILT heeft totaal gefaald !!
Medeverantwoordelijk zijn hierin natuurlijk ook LVNL en KLU die mede beleidsbepalend zijn geweest.
Als de werkwijze van 2008-2009 doorgezet zou zijn dan hadden we nu ongeveer de helft van het aantal infringements van nu.

 

start van het onderzoek met daarin de toezeggingen zoals gedaan werden die maar heel ten dele ingevuld zijn (23-01-2015)

Het Analyse Bureau Luchtvaart voorvallen (ABL) voert momenteel een onderzoek uit naar het onderwerp airspace infringements.
Airspace infringements zijn op dit moment een van de grootste veiligheidsrisicos binnen de luchtvaart.
De gevolgen van een airspace infringement zijn zeer divers.
Zo kunnen deze onopgemerkt blijven, maar in het ergste geval, ook leiden tot een botsing in de lucht.
Dit jaar doet het ABL een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van de airspace infringements in Nederland.
Hiervoor is er eerder een uitgebreide vragenlijst verstuurd in 2013 en 2014 naar piloten waarbij tijdens een vlucht een luchtruimschending is geconstateerd.
Om van een zo groot mogelijke groep piloten een beeld te krijgen van de huidige situatie rondom de luchtruimindeling en airspace infringements, wil het ABL u vragen een korte anonieme digitale vragenlijst in te vullen.
Zo geven beide onderzoeken gezamenlijk een goed beeld van de omstandigheden en mogelijke oorzaken.
Als deze bekend zijn, kan er ook gezocht worden naar effectieve oplossingen, waardoor de vliegveiligheid in Nederland nog verder kan worden verbeterd.
Het invullen van de korte vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen. Het onderzoek kan eventueel tussentijds worden opgeslagen, waardoor u het op een later tijdstip kunt afronden.
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat het onderzoek anoniem is en dat het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de vliegveiligheid in Nederland te verbeteren.
Het onderzoek geeft aanbevelingen aan sector en overheid over hoe het aantal en de risicos van airspace infringements verminderd kunnen worden en welke risico beperkende maatregelen voorgesteld kunnen worden.

Medio het tweede kwartaal van 2015 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd op de website van het ABL.

Het ABL bedankt u alvast voor uw deelname en kijkt uit naar het ingevulde onderzoek.

Link naar de vragenlijst

Als webmaster van deze site roep ik iedereen op om deel te nemen aan dit onderzoek.
Geef dan ook aan bij opmerkingen uw afschuw tegen het huidige vervolgingsbeleid van ILT.
Verder is dit natuurlijk de gelegenheid bij uitstek om duidelijk te maken dat bepaalde zaken beter kunnen zoals:
- indeling luchtruim structuur waarbij er meer plaats moet komen voor GA
- beter service verlening door het FIS zowel Dutch Mill als Amsterdam Info
- stoppen vervolging en toepassen van just culture in de luchtvaart
 

De gebruikte vragenlijst is redelijk beperkend in uw antwoorden, gebruik daarom de stukjes waarin vrij commentaar geleverd kan worden.

We zijn heel benieuwd naar het rapport van het ABL nav dit onderzoek

(16-5-2015)
16 mei 2015 staat de vragenlijst nog steeds online,
Als ABL zoals toegezegd medio het tweede kwartaal van 2015 wil rapporteren vraag ik me af wat er gebeurd met de antwoorden die nu nog ingevuld worden ?